Search Result of "wireless signal"

About 7 results
Img

การประชุมวิชาการ

Statistical Distribution of Wireless Signal on Decision Making Theories

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

เครือข่ายไร้สายบอลลูนลอยฟ้าพร้อมด้วยกล้องถ่ายทอดสด (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Computer Network, Wireless LANs, Quality of Service

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยพร ใจแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Mobile Wireless Ad hoc Networks, Sensor Networks, Network Management and Control

Resume

Img

Researcher

ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:WLAN, Wireless Networks, Computer Networks, Protocol Design and Analysis, Data Communication, Computer Networks , Performance Evaluation

Resume