Search Result of "wildlife tourism"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิตยา เมี้ยนมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางเรณุกา กลับสุข, อาจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์, Imgนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์, Imgดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, Imgนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

การออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวสัตว์ป่าเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุษารดี ภู่มาลี, อาจารย์, Imgผศ.ดร.ธนกฤต

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Indicator Development for Evaluating Wildlife Tourism Management in Thai National Parks

ผู้แต่ง:Imgจตุรเทพ โควินทวงศ์, ImgDr.Dachanee Emphandhu, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย (2016)

ผลงาน:ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

นักวิจัย: Imgจตุรเทพ โควินทวงศ์ Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนโยบายของรัฐในการจัดการพื้นที่กันชน ณ พื้นที่เตรียมการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อัจฉรา ซิ้มเจริญ, Imgน.ส.ภาณุมาศ ลาดปะละ, Imgนายตรศักดิ์ นิภานันท์, Imgนายสมปอง ทองสีเข้ม, Imgนายสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

เครือข่ายงานวิจัยด้านการอนุรักษ์โดยชุมชน (CCRN) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์, Imgภรทิพย์

แหล่งทุน:Saint Mary university

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

Researcher

นาย ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน

Resume

12