Search Result of "wild boar"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เชียงใหม่สัตวแพทยสาร

หัวเรื่อง:คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และชีวปริมาณออกฤทธิ์สัมพันธ์ของยาเอรโรฟลอกซาซินในหมูป่า

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ชีวนิเวศจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารหมูป่า : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารสำหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารในสุกร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนามิกา กฤติยากรรณ์, อาจารย์, Imgดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายคมสัน สัจจะสถาพร

Img
Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Symposium 2010)

หัวเรื่อง:การพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อย่อยเซลลูโลสสายพันธุ์ใหม่ Lactobacillus sp MWBPC 1-3-1 ที่คัดแยกได้จากลำไส้หมูป่า

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Symposium 2010)

หัวเรื่อง:การพิสูจน์เอกลักษณ์ลักษณะของเชื้อ Clostridium sp. จากรอยโรคในลำไส้ของลูกหมูป่าที่ตายอย่างเฉียบพลัน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาเอนโรฟลอกซาซินในหมูป่าโดยวิธีการให้ยาต่าง ๆ

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:คุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และอัตราการดูดซึมของยาเอนโรฟลอกซาซินในหมูป่า

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2556 (2014)

ผลงาน:ผงโรยข้าวคลุกสำหรับสุนัข Ca+GABA เสริมแคลเซียมอินทรีย์และกาบา

นักวิจัย: Imgดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายธัชเวชช์ กิมประสิทธิ์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

Thailand Green Design Awards 2016 (2016)

ผลงาน:CocoChew Bone แทะเพลินปลอดภัย

นักวิจัย: Imgดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

Researcher

ดร. รักษ์จินดา วัฒนาลัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

Resume

Img

Researcher

นาย สมหมาย หอมสวาท

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

12