Search Result of "welcoming activities"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลการต้อนรับน้องใหม่ที่มีต่อความเครียดของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:คณิตศาสตร์ศึกษา , การสอนคณิตศาสตร์ , หลักสูตรและการสอน

Resume