Search Result of "weight partition"

About 5 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

สัดส่วนชีวมวลและธาตุอาหารพืชในผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:สัดส่วนชีวมวลและธาตุอาหารพืชในผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม

Img

Researcher

ดร. ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืชสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Horticultural Physiology and Production

Resume