Search Result of "weed detection"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบวัชชพืชในร่องอ้อย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgราชพร เขียนประสิทธิ์, Imgอภิมุข เมืองเกษม

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การตรวจสอบวัชชพืชในร่องอ้อย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Image and Video Processing, Computer Vision, Biometrics

Resume