Search Result of "waxycorn"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดโพลีแซคคาร์ไรด์แบคทีเรียสร้างโพลีแซคคาร์ไรด์และการนำไปประยุกต์ใช้ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:การใช้เนียร์อินฟราเรดรีเฟลคสเปคโตรสโคปีทำนายองค์ประกอบของโปรตีนในข้าวโพดข้าวเหนียว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:การใช้เนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีทำนายปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียว

Img

Researcher

ดร. วันชัย เย็นเพชร

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โปรตีน การทำบริสุทธิ์ เอนไซม์ การกลายพันธุ์ marker-assisted selection, DNA finger printing

Resume

Img

Researcher

นาง สำราญ ศรีชมพร

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:คุณภาพการแตกของข้าวโพดคั่ว

Resume

Img

Researcher

นาย ธำรงศิลป โพธิสูง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชฎามาศ จิตต์เลขา

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume