Search Result of "waxy corn"

About 170 results
Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวภายใต้สภาพดินลูกรัง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Comparative properties of stabilized, crosslinked waxy cassava and waxy corn starches

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The efficiency of nitrogen-fixing bacteria on growth of purple waxy corn Fancy Muang 111 seedling

ผู้แต่ง:ImgMs.Sirinapa Chungopast, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
123456789