Search Result of "water security"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยเด่นสกว.ประจำปี 2558 (2016)

ผลงาน:การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำของระบบนิเวศสามน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม

นักวิจัย: Imgดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ Imgนายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ Imgนางสาวพวงทอง เม้งเกร็ด Imgดร.ณัฐพล จันทร์แก้ว

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, Imgดร.ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวางแผนจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การบูรณาการเพื่อความมั่นคงด้านน้ำจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธวัชชัย ติงสัญชลี, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและการจัดการ, การจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมและน้ำแล้ง, วิศวกรรมชลศาสตร์และอุทกวิทยา, วิศวกรรมแม่น้ำ

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว สุภัชญา ชวนพงษ์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรน้ำ

Resume

Img

งานวิจัย

การจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำเพชรบุรีภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกศวรา สิทธิโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12