Search Result of "water mist"

About 13 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการดับเพลิงด้วยหมอกน้ำโดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

ผู้เขียน:Imgรณนฤชิต บุตรแสนคม

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพการดับเพลิงเชื้อเพลิงประเภท บี ด้วยหมอกน้ำ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงและการปรับปรุงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ด้วยระบบดับเพลิงแบบหมอกน้ำ กรณีศึกษา: บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgฉานฉลาด บุนนาค

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. พิชัย กฤชไมตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Air Conditioning

Resume

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การลดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศโดยควบคุมอุณหภูมิกลั่นตัวของสารทำความเย็น

Img

Researcher

ดร. สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Refrigeration, Water-Based Fire protection, Plumbing systems, Refrigeration, Water-Based Fire protection; Plumbing systems

Resume

Img

งานวิจัย

การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (11)

Img

Researcher

ดร. ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Air conditioning, Refrigeration, Energy conservation, Renewable energy, Fire protection

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Fire protecion, Fluid mechanics

Resume