Search Result of "wastewater treatment"

About 620 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgนางสาวประภัสสรา นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตและบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์, Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, Imgนางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม, Imgจุลบุตร จันทร์สูรย์, Imgชาตรี นิ่มปี, Imgธนิศร์ ปัทมพิฑูร, Imgนพวรรณ เสมวิมล, Imgนาวี จันทร์วงษ์, Imgนิรุต อุปนันท์, Imgพนิตา โสต้อง, Imgเรขา ชนิตรบวร

แหล่งทุน:มูลนิธิชัยพัฒนา

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Anammox Process in Thai Wastewater Treatment Systems (Constructed Wetland)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ศักย์ภาพการใช้แฝกในการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nualchavee Roongtanakiat, Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาความเป็นไปได้ของพืชพรรณเพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชน (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Shrimp Pond Wastewater Treatment by Using Biochar from Pyrolysis

ผู้แต่ง:Imgนางสาวปราณปริยา เบิกไพร, ImgDr.Prapa Sohsalam, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Indigo Dye Wastewater Treatment by Fenton Oxidation

ผู้แต่ง:ImgMr.ANURAK KHRUEAKHAM, ImgMs.Tassanee Chanphuthin,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยวิธีการเรือนกระจก (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img

ที่มา:6th IWA Specialist Conference on Membrane Technology for Water & Wastewater Treatment

หัวเรื่อง:Removal of Organic Micropollutants from Solid Waste Landfill Leachate in Membrane Bioreactor Operated without Excess Sludge Discharge

Img

ที่มา:Textitle Dycing Mill Wastewater Treatment by Coagulation and Cabon Adsorption Process

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอด้วยวิธีตกตะกอนทางเคมี และกระบวนการดูดซับด้วยคาร์บอน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:IWA 4th International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment

หัวเรื่อง:Comparison of White-rot Fungi and Ozone for Decolorization of wastewater from Pulp and Paper Industry

Img

ที่มา:IWA 4th International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment

หัวเรื่อง:Comparison of White-rot Fungi and Ozone for Decolorization of wastewater from Pulp and Paper Industry

Img

ที่มา:The 4th International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment,

หัวเรื่อง:Effects of ozone on lignin-derived compounds in pulp and paper mill effluent.

Img

ที่มา:4th IWA Specialist Conference Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment

หัวเรื่อง:A comparative study of doped and un-doped sol-gel TiO2 and P25 TiO2 (photo) electrodes

Img

งานวิจัย

การบำบัดน้ำเสียสีย้อมผ้าครามด้วยกระบวนการเฟนตัน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุรักษ์ เครือคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวทัศนีย์ จันภูถิ่น, Imgนายเสริมพงศ์ สายเรี่ยม

แหล่งทุน:ทุนวิจัยกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

เซลไฟฟ้าชีวภาพในการบำบัดน้ำเสีย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส.จอมขวัญ มีมโน

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...