Search Result of "von Muffling, T"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารปลอดภัย เทคโนโลยีและสุขศาสตร์เนื้อสัตว์

Resume