Search Result of "vocabulary acquisition"

About 5 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

วิธีการสอนภาษาแบบเน้นศัพท์: จุดเน้นที่วงจรการรู้าคำศัพท์ (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

ดร. อิศริยา ทัศนงาม (ทวีศิลป), อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Language Learning Strategies Training, L2 Vocabulary Acquisition, Corpus Linguistics, English Language Teaching - English for Specific Purposes

Resume

Img

Researcher

ดร. เด่นติศักดิ์ ดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาอังกฤษ, English studies, language learning strategy, second language reading/writing, Computer Assisted Language Learning-CALL, Journalistic English

Resume