Search Result of "vitrification"

About 27 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Cryopreservation of cassavai in vitro – grown shoot tips cooled to 196?C by vitrification.

ผู้แต่ง:ImgMs.Rommanee Charoensub, ImgDr.Salak Phansiri, ImgSakai, A., ImgDr.Wichien Yongmanitchai, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Cryopreservation of in vitro-grown shoot tips of cassava by encapsulation-vitrification method.

ผู้แต่ง:ImgMs.Rommanee Charoensub, ImgHirai, D., ImgSakai, A.,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Effects of Solid Surface Vitrification on Cumulus Expansion of Canine Oocytes

ผู้แต่ง:ImgDr.Sirirak Chantakru, Assistant Professor, ImgDr.Kaitkanoke Sirinarumitr, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Cryopreservation of in vitro-grown shoot tips cooled to 196oC by vitrification.

ผู้แต่ง:ImgMs.Rommanee Charoensub, ImgDr.Salak Phansiri, ImgAkira Sakai, ImgDr.Wichien Yongmanitchai, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:เทคนิคที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาคัพภะหวายในสภาพเย็นยิ่งยวด

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

High-temperature ethanol fermentation by immobilized coculture of Kluyveromyces marxianus and Saccharomyces cerevisiae

ผู้แต่ง:ImgEiadpum, A., ImgDr.Savitree Limtong, Professor, ImgPhisalaphong, M.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Coniella fragariae ใน Eucalyptus

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ลูกโคโคลนนิ่งเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อนแช่แข็งโดยวิธี vitrification แบบหยด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการใช้กากชาเขียวในอาหารผสมรวมต่อลักษณะการผลิตของโคนมพันธุ์ผสม

Img
Img

งานวิจัย

โครงการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังในสภาพปลอดเชื้อ (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ศาลักษณ์ พรรณศิริ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลกายวิภาคศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว รมณีย์ เจริญทรัพย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, การอนุรักษ์พันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อ, การเก็บรักษาพันธุ์พืชในสภาวะเย็นอย่างยิ่งยวด

Resume

Img

Researcher

ดร. เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reproduction in Dogs and Cats

Resume

12