Search Result of "virtualization system"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

Systematic review of virtualization systems in education

ผู้แต่ง:ImgDr.Chaknarin Kongcharoen, Lecturer, ImgWu-Yuin Hwang,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. จักรนรินทร์ คงเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, Computer Science and Information Engineering

Resume