Search Result of "ventriculoperitoneal shunt"

About 9 results
Img

Researcher

นางสาว นวลวรรณ รุจิเรขาสุวรรณ

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:หน่วยจักษุ

Resume

Img

Researcher

นาย ณัฐณัฏฐ์ อินทรพิทักษ์

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบบประสาท, อายุรศาสตร์

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาย ภัคธร ลิ่วเฉลิมวงศ์

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สมองและไขสันหลัง

Resume

Img

Researcher

ปิยทิพย์ ชูเฉลิมพร

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:รังสีวินิจฉัย

Resume

Img

Researcher

นาง ณัฏฐิกา โกฎแสง

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นางสาว กนกวรรณ เกิดวุฒิ

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบบประสาท

Resume

Img

Researcher

นาย นิรุตติ์ สุวรรณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:โรคสัตว์เล็ก, อายุรศาสตร์ระบบประสาท, ศัลยศาสตร์ระบบประสาท, Neurology and Neuroscience

Resume