Search Result of "variety"

About 560 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธ์ุอ้อยอย่างแม่นยำโดยเทคโนโลยีชีวภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาพันธุ์ไม้ประดับวงศ์Araceae (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพรพิมล ไชยมาลา, Imgลำดวน ใจเวียง

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img

งานวิจัย

มะเขือเทศสายพันธุ์แท้ต้านทานโรคเหี่ยวเหลือง (Fusarium wilt) (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริหารโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Nuclear technology for vetiver variety improvement: Gamma radiosensitivity studies

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Differentiation of Thai Local Rice Variety " Kalasin"

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

12345678910...