Search Result of "urban landscape design"

About 12 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inequality in Active Public Park: A Case Study of Benjakitti Park in Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง:ImgOrana Chandrasiri, ImgDr.Sigit Dwiananto arifwidodo, Lecturer,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Inequality in Active Public Park: A Case Study of Benjakitti Park in Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto arifwidodo, Lecturer, ImgOrana Chandrasiri,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Does Physical Activity Promotion in Public Park Create Inequality? A Case Study of Benjakitti Park in Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง:ImgOrana Chandrasiri, ImgDr.Sigit Dwiananto arifwidodo, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Exploring the Significance of Public Parks to Physical Activity and Health in Bangkok

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto arifwidodo, Lecturer, ImgOrana Chandrasiri,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. นัฐศิพร แสงเยือน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาภูมิทัศน์, การวางแผนการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน , ภูมิทัศน์ชนบท , ภูมิทัศน์วัฒนธรรม , การออกแบบภูมิทัศน์ร่วมสมัย

Resume

Img

Researcher

นาย กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยี และการบริหารงานก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

มล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบและวางผังในงานภูมิสถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์เกษตรกรรม, เกษตรกรรมในเมือง, ภูมิทัศน์พื้นถิ่น

Resume

Img

Researcher

นางสาว อรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ การวางผังเชิงนิเวศ

Resume