Search Result of "upland rice"

About 49 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ด้วยระบบการให้น้ำแบบหยด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชุติ ม่วงประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร)

Img
Img

งานวิจัย

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของเมล็ดข้าวกับลักษณะบางประการของคุณภาพแป้งและความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางกลุ่มในเมล็ดข้าวไร่เพื่อการพิจารณาลักษณะในการคัดพันธ์ุเมล็ดข้าวไร่ของเกษตรกรโครงการวิจัยที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการมีหางของเมล็ดข้าวไร่และลักษณะบางประการของคุณภาพแป้ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาจารย์ยุภา ปู่แตงอ่อน, Imgอาจารย์ศรินรัตน์ ฉัตรีระนันท์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

แนะนำข้าวไร่พันธุ์คัดเลือกให้แก่เกษตรกรเพื่อการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พันธุกรรม และศึกษาลักษณะเคมีบางประการเพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาด (2023)

หัวหน้าโครงการ:รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสมพร สืบสมบัติ, Imgนางสาวพิมพ์ใจ มีตุ้ม, Imgนายจันทร์ ขุนประเสริฐ, Imgนายประกอบ รุ่งสว่าง, Imgนายภาคภูมิ เรียงแหลม, Imgรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่, Imgอาจารย์ ดร.ธีรารันต์ รัตนวิสุทธิ์อมร, Imgอาจารย์ ดร.ยุภา ปุ่แตงอ่อน, Imgอาจารย์ฌานิกา จันทสระ

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทุนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.))

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

First report of meloidogyne incognita caused root knot disease of upland rice in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Amornsri Khun-in, Assistant Professor, ImgDr.Pornthip Ruanpanun, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

KEY FACTORS FOR IMPROVING TECHNICAL EFFICIENCY OF UPLAND RICE PRODUCTION

ผู้แต่ง:ImgDr.Thanaporn Athipanyakul, Assistant Professor, ImgJitsaeng, P., ImgPongkapan, N., ImgPakdee, P.,

วารสาร:

Img

Img
Img
123