Search Result of "ultrastructural changes"

About 11 results
Img

งานวิจัย

สัณฐานและการเปลี่ยนแปลงผนังเซลล์ของผลมังคุดที่มีอาการเนื้อแก้ว/ยางไหล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัชรี อำรุง, Imgนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ, Imgนายชัยมงคล คงภักดี, Imgรศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สัณฐานและการเปลี่ยนแปลงผนังเซลล์ของผลมังคุดที่มีอาการเนื้อแก้ว/ยางไหล

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัชรี อำรุง

Img
Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สัณฐานและการเปลี่ยนแปลงผนังเซลล์ของผลมังคุดที่มีอาการเนื้อแก้ว/ยางไหล

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัชรี อำรุง, Imgนางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ

Img

Researcher

ดร. ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:algae, cyanobacteria, pigments

Resume

Img

Researcher

ดร. พรรณวิมล ตันหัน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Environmentat Toxicology

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Plant Physiology, Plant Biotechnology

Resume