Search Result of "twist"

About 21 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effects of bend-twist coupling deformation on the aerodynamic performance of a wind turbine blade

ผู้แต่ง:Imgนายนวพล สมพงษ์, ImgDr.Pongtorn Prombut, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

EFFECTS OF BEND-TWIST COUPLING DEFORMATION ON THE AERODYNAMIC PERFORMANCE OF A WIND TURBINE BLADE

ผู้แต่ง:Imgนายนวพล สมพงษ์, ImgDr.Pongtorn Prombut, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการประจำปี 2548 ครั้งที่ 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการลอกกาว เกลียวของเส้นด้าย และ โครงสร้างผ้า ที่มีต่อการทิ้งตัวและการคืนตัวต่อการยับของผ้าไหม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาผลของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคสเตรทเลกเรซิ่งและเทคนิคสปลิททวิซท ร่วมกับการให้ความร้อนลึกและความร้อนตื้นที่มีต่อช่วงองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้เขียน:Imgมนต์สินี พีระวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Magnetization modeling of twisted superconducting filaments

ผู้แต่ง:ImgDr.Thitipong Satiramatekul, Associate Professor, ImgBouillault, F, ImgDevred, A, ImgLeroy, D,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกายบริหารแบบไทยฤาษีดัดตนของผู้ให้บริการนวดไทย ในจังหวัดนครนายก

ผู้เขียน:Imgชไมพร อ้นสว่าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

หัวเรื่อง:การปรับมุมปะทะของใบพัดกังหันลมโดยใช้คุณสมบัติการเสียรูปแบบควบคู่ในวัสดุคอมโพสิท

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26, 24-27 ตุลาคม 2555 จังหวัดเชียงราย

หัวเรื่อง:การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงบิดบนเพลาหมุนด้วยการวัดมุมบิดโดยตรง

Img
Img

งานวิจัย

การวิจัย ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองสดชนิดพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชนทัต ธีรสุวรรณจักร

แหล่งทุน:บริษัท เชียงใหม่บริการแทรกเตอร์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของการตีเกลียวและการลอกกาวไหมต่อการทนยับและความพลิ้วในผ้าไหม (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Magnetics, Superconductivity, Numerical Method, Electronics

Resume

Img

Researcher

ดร. พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Composite materials, Finite Element Analysis, Mechanics of Makerials, Aircraft Structure , Flying robots

Resume

Img

Researcher

นาง สุชาดา อุชชิน

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาง สาริมา สุนทรารชุน

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

12