Search Result of "truck"

About 142 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การวางแผนจัดรถขนส่งข้าวสำหรับโรงสีข้าว (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Panatda Kasikitwiwat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาธุรกิจยางล้อรถบรรทุก (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การลดของเสียในกระบวนการฉาบยางล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่ (2020)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

อุปสงค์การส่งออกรถกระบะของไทยไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญ (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

ระบบจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับรถขนวัสดุในฟาร์มขนาดเล็กขับเคลื่อนระบบไฮบริด (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธิมาพร มาลาศรี, Imgนายพงศธร จันทาศรี, Imgนายสายพุดดิน แฮแมเรียง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการทุนนวัตกรรมดี คณะมีทุนให้ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Img
Img
Img
Img
12345678