Search Result of "tree growth"

About 28 results
Img

การประชุมวิชาการ

APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGY FOR TREE GROWTH MONITORING

ผู้แต่ง:ImgNarongdet Detkong, ImgDr.Nopparat Kaakkurivaara, Associate Professor, ImgDr.Roongreang Poolsiri, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ การป่าไม้เพื่อสังคม

หัวเรื่อง:การสร้างอุณหภูมิ 230 ปีจากวงปีไม้สนในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตและความหลากชนิดของพรรณพืชในสวนป่าสนสามใบต่างอายุของหน่วยจัดการต้นน้ำพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgนิพนธ์ ยงค์ไสว

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgมนัส เตชาเสถียร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของภูมิอากาศต่อการเติบโตของไม้สนสองใบในอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgพิชิต ลำใย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. คณิณ รุ่งวัฒนา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นิเวศสรีรวิทยาพืช, Wood functional trait

Resume

Img

งานวิจัย

การประเมินระยะยาวของโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยใช้อนุกรมเวลาเทียม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ออ พรานไชย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
12