Search Result of "transaction analysis"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

การสื่อสารผ่านเว็บบล็อก (2013)

ผู้แต่ง:ImgMr.์Nitikorn Ritthikhote, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

นาย นิติกร ฤทธิโคตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมบริการ

สาขาที่สนใจ:การแปล, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ

Resume