Search Result of "tourism standard"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Agro-tourism towards Sustainable Management

ผู้แต่ง:ImgMrs.Sasiya Siriphanich, Associate Professor, ImgDr.Am-on Aungsuratana, Associate Professor, ImgTeeranat Kalpax,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นาง ศศิยา ศิริพานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบและการจัดสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาชุมชน, ส่งเสริมการเกษตร

Resume