Search Result of "total mixed ration (TMR)"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Agricultural science Journal

หัวเรื่อง:ผลของการใช้กระถินแห้งและหมักเป็นแหล่งเยื่อใยในอาหารผสมเสร็จต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก และต้นทุนการขุนโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตอาหารทีเอ็มอาร์ สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก

Img

Researcher

นาย วรเทพ ชมภูนิตย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาง ทวีพร เรืองพริ้ม

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริยะ สะวานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:- จุลินทรีย์ และนิเวศน์วิทยาของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน , - โปรไบโอติก และพรีไบโอติกในอาหารสัตว์ , - การผลิตโคเนื้อและโคนม

Resume