Search Result of "timetabling problem"

About 7 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:ตัวแบบกำหนดการจำนวนเต็ม และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางสอบ

Img

ที่มา:The 14th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2010)

หัวเรื่อง:อัลกอริทึมสำหรับปัญหาการจัดตารางเรียนโดยอิงความพิงพอใจของผู้เรียน

Img

Researcher

ดร. วรัทภพ ธภัทรสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เมต้าฮิวริสติค (Metaheuristic), อัลกอริทึม (Algorithm), ปัญหา NP (NP Problem), Optimisation

Resume

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการจัดตารางเวลา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรพัฐ เมตตานันท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:รายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)