Search Result of "throughfall"

About 6 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Throughfall partitioning by trees

ผู้แต่ง:ImgLevia, DF, ImgNanko, K, ImgAmasaki, H, ImgGiambelluca, TW, ImgHotta, N, ImgIida, S, ImgMudd, RG, ImgNullet, MA, ImgSakai, N, ImgShinohara, Y, ImgSun, XC, ImgSuzuki, M, ImgTanaka, N, ImgMr.Chatchai Tantasirin, Assistant Professor, ImgYamada, K,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ชัชชัย ตันตสิรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:อุทกวิทยาป่าไม้ การจัดการลุ่มน้ำ, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, การจำลองแบบคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการลุ่มน้ำและระบบสิ่งแวดล้อม , การประยุกต์ 35 เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Resume