Search Result of "the AUN-QA criteria"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นาย จตุรงค์ ตันนุกูล

ที่ทำงาน:สำนักงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย

สาขาที่สนใจ:ประกันคุณภาพการศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา, การประเมินโครงการ, การฝึกอบรมออนไลน์

Resume

Img

Researcher

ดร. ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์

ที่ทำงาน:สำนักงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานมหาวิทยาลัย

สาขาที่สนใจ:ศึกษาศาสตร์-เกษตร, พืชเศรษฐกิจ, การประกันคุณภาพการศึกษา, อาชีวศึกษา, การประเมินโครงการ

Resume