Search Result of "thai women"

About 30 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วิศวกรหญิงไทยกับรางวัลนวัตกรรมในปีพ.ศ.2551 (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Hansa Vathananukij, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Thai Women in Social Aspects)

ผู้เขียน:ImgPhuangpet Suratanakavikul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The purpose of this research is to study the role of Thai women with emphasis on Thai history in social aspeats in the Ratanakosin period. The survey was done on important primary and secondary sources. This paper discusses the role and social life of Thai women and the responsibilities of women in families as being wives and daughters. Changes after the declaration of constitution on 1932 are observed. The paper discusses the women in law with emphasis on the family law in the Ayutthaya period, Kodmai Tra Sam Duang in the Ratanakosin period and the revision of law which gave equal rights to women. Emphasis is on the role of rural women in economics. Economic responsibility of women in agricultural society are as important and equal to men. After World War ll women became more involved in industry and business, At the present, women have more opportunity to resume equal position to men and are more accepted in society.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 003, Issue 1-2, Jan 82 - Dec 82, Page 1 - 14 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:-

ผู้เขียน:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In the past Thai women’s managerial roles in organizations were very rare. Presently Thai women are highly educated. They have more opportunity to enter a high professional careers and take managerial positions than in the past. At he public and private sectors, female executive positions have been less than those of males. Although the number of women’s executive positions were less than men’s, women’s capabilities have been increasingly accepted and recognized in Thai society. In future the number of women will enter more in business regime. They will find new types of jobs and will work with their intellect than physical effort. There are two issues influencing Thai women’s executive roles ; one is encouragement, the other is inferiority. In order to solve the problems the government and private sectors must encourage women to find an opportunity for self improvement.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 017, Issue 1, Jan 96 - Jun 96, Page 64 - 71 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:THAILAND ENGINEERING JOURNAL

หัวเรื่อง:วิศวกรหญิงไทยกับรางวัลนวัตกรรมในปีพ.ศ.2551

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเข้าสู่บทบาททางการเมืองของสตรีไทย:ในทรรศนะของผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรี ปี 2544

ผู้เขียน:Imgมาลีรัตน์ แก้วก่า

ประธานกรรมการ:Imgนายภูวดล ทรงประเสริฐ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุพิณ เกชาคุปต์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Thai Standard Sizes

ผู้แต่ง:ImgMrs.Kajijarus Piromthamsiri, Assistant Professor, ImgDr.Banyat Saitthiti, Associate Professor, ImgDr.Kulkanit Rashainbunyawat, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์สองมิติทางคิเนมาติกส์ของการออกตัวว่ายน้ำในท่าแทรค สตาร์ท และแกรบ สตาร์ท ของนักกีฬาว่ายน้ำหญิงทีมชาติไทย

ผู้เขียน:Imgอนุชา ปิยะวาณิชย์สกุล

ประธานกรรมการ:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

กรรมการวิชาเอก:Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายพีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของสตรีไทยในการพัฒนาพระพุทธศาสนา

ผู้เขียน:Imgจิราภรณ์ นันทวาส

ประธานกรรมการ:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSomchai Borisutsuwan

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทย ในเขตบางเขน

ผู้เขียน:Imgฐิติญาธร ผ่องพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgนครินทร์ เมฆไตรรัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:บทบาทและเจตคติของสตรีไทยในการพัฒนาองค์การ เน้นเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาทางสาขาวิชาการจัดการ

ผู้เขียน:ImgSriaroon Resanond, Imgสมสุดา ผู้พัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The main purposes of this research were to study the woman instructors’ attitude toward organization development and propose the guidelines to enhance their working capabilities. The questionnaires as the research tool were administrated to the randomly selected instructors from the representative institutions located at the North, Northeast and South, under the office of the University Affairs. The results of study revealed as follows : 1) most of the woman instructors on the management science confirmed their families were not the main factors influencing on their decision making and directing ; 2) their working positions were depended heavily on the professional degrees ; 3) their serious working problems were the bureaucratic red tape and the budget limitation ; 4) the high responsibility and proficiency in working were necessary for being the instructor in university ; 5) salary, compensation and justice played the crucial roles on encouraging their capability development ; 6) their planning roles on organizational development were limited, however, the working atmosphere was impressive in general. Therefore, it was recommended that the professional opportunities should be provided in terms of training courses suitable for their need and emphasis on how to work with their colleagues, development on the management science courses and truthful promotion on doing the research. The creative thinking atmosphere should be encouraged. The administrators should be ready to honestly promote their subordinates on morale and spirit in working.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 014, Issue 1, Jan 93 - Jun 93, Page 30 - 36 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภูมิภาคตะวันตก

ผู้เขียน:Imgสุกฤตา จินดาพรม

ประธานกรรมการ:ImgChotima Kaewkong

กรรมการร่วม:Imgดร.ประสงค์ กัลยาณะธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิสัยทัศน์ของสตรีนักธุรกิจไทยต่อการมีส่วนร่วมทาง การเมือง

ผู้เขียน:Imgวันวิสาข์ ชูชนม์

ประธานกรรมการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปกรณ์ ทาบุราญ

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12