Search Result of "tetracyclic diterpene"

About 2 results
Img
Img

Researcher

นาง มยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปสัตว์น้ำ, ผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็ง

Resume