Search Result of "technology adoption"

About 33 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการทำยางพาราของเกษตรกร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้เขียน:ImgNanthana PREEPRADIT

ประธานกรรมการ:Imgอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุโชติ ดาวสุโข, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โรงงานอุตสาหกรรมและการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาด

Img

ที่มา:the 7th ASAE International conference

หัวเรื่อง:การยอมรับของเกษตรกรต่อมะละกอดัดแปลงพันธุ์ในประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Farmers' Adoption of Improved Technological Knowledge on Soybean Production in Northern Shan State Area, Myanmar)

ผู้เขียน:ImgNaing Kyi Win, Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objectives of this research were to study: the socio-economic characteristics of farmers and their knowledge of soybean production; extension activities affecting the adoption of improved soybean production technologies; farmers? problems; and recommended alternative solutions. Of the 25,743 soybean farmers in the Lashio , Hsipaw and Kyaukme townships of Northern Shan State 377 were sampled. Data were collected using an interview schedule and were analyzed using frequency, percentages and arithmetic means. A Chisquare test was employed to test hypotheses at the .05 significance level. The findings revealed that the adoption of improved soybean production technologies was less than 50 percent except for the adoption of improved varieties. Hypothesis testing revealed that adoption was significantly related to: (1) the educational level; (2) family labor; (3) farm income; (4) credit; (5) off-farm employment; (6) farmers? knowledge on soybean production; and (7) extension activities such as home or farm visits, group activities and demonstrations. Major problems of the farmers were: credit, the improved varieties, fertilizers, technical knowledge, and a need for extension activities.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 030, Issue 2, May 09 - Aug 09, Page 227 - 238 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์

หัวเรื่อง:คุณสมบัติประจำพันธุ์และการยอมรับพันธุ์ข้าวเหนียวทนแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Farmers' Adoption of Improved Technological Knowledge on Soybean Production in Northern Shan State Area, Myanmar

ผู้แต่ง:ImgNaing Kyi Win, ImgDr.Praderm Chumjai, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Quantitative Methods for Analysis of Factors Influencing Farmers’ Adoption of Technology.)

ผู้เขียน:ImgAree Wiboonpongse

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A study on factors influencing the adoption of farm innovation aims at understanding of farmers’ socio-economic characteristics, which affect farmers adoption. This paper reviews quantitative methods employed in the recent studies of adoption determinants and compares empirical results of the 6 methods applied to adoption of grass strip in integrated soil water conservation cropping systems in Mae Hong Son highlands, include ; (i) Spearman rank correlation (ii) chi-square test (iii) A model with grass strip area as dependent variable using the least square (LS) technique (iv) A logit model of grass strip ratio to total land holding of adopters with LS technique (v) A binary dependent model using LS technique and (vi) Finally Logit model for the binary dependent variable with maximum likelihood estimation. Since the tests of the independence of nonparametric methods rest on the impact of a given factor and ignore the influence of the others, their results are not all consistent with obtained by parametric methods. The techniques applied to models (iii), (iv) and (vi) are considered appropriate as the tests indicated that the specified models explain correctly. Nevertheless, the choice of the model depends on the information available for the dependent variable and its implication. The method (v) is not acceptable theoretically as the predicted value possibly goes beyond 0 and 1 and moreover, accuracy of prediction is only 77% as compare to 90% obtained from likelihood estimation.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 016, Issue 1, Jan 95 - Jun 95, Page 53 - 65 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Dimensions of Food Insecurity and Adoption of Soil Conservation Technology in Rural Areas of Gursum District, Eastern Ethiopia)

ผู้เขียน:ImgAbebaw Shimeles, Imgเพ็ญพร เจนการกิจ, Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Defining food security in terms of availability and access to sufficient food to meet dietary needs for a productive and healthy life, this paper assessed the dimensions of food insecurity and its association with the adoption of soil conservation technologies in the Gursum district of Eastern Ethiopia. Stratified random sampling was employed to select 280 rural households, from which primary data were acquired by means of structured questionnaires. This study applied the Foster, Greer and Thorbecke (FGT) model, which was originally developed for poverty analysis, to examine the incidence of food insecurity, and the food insecurity gap and severity of food insecurity. Sixty seven percent of the total sampled households adopted structural soil conservation measures. Of those who were adopters, 43 percent and 57 percent undertook traditional and introduced soil conservation measures, respectively. The results indicated that almost 66 percent of the sampled households were food insecure during the survey period, with the food insecurity gap and severity of food insecurity being 27 and 14 percent, respectively. Moreover, food insecurity was also found to be significantly higher in households that were non-adopters of soil conservation measures.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 032, Issue 2, May 11 - Aug 11, Page 308 - 318 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การยอมรับของเกษตรกรต่อการใช้เทคโนโลยีแผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในการเลี้ยงโคนม

Img

Researcher

นางสาว งามสิริ วิฑูรย์พันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การตลาด

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Farmer Innovativeness and Hybrid Maize Diffusion in Thailand

ผู้แต่ง:ImgSutthiporn Poolsawas, ImgDr.Orachos Napasintuwong, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Agent-based modeling for ex ante assessment of tree crop innovations: litchis in northern Thailand

ผู้แต่ง:ImgSchreinemachers, P, ImgDr.Chakrit Potchanasin, Assistant Professor, ImgBerger, T, ImgRoygrong, S,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Determinants of EDI adoption and integration by US and Japanese automobile suppliers

ผู้แต่ง:ImgKurokawa, S, ImgManabe, S, ImgDr.Bordin Rassameethes, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
12