Search Result of "teak wood product"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Study of Logistics and Supply Chain Management of Teak Wood Products Industry in the northern part of Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Piyawat Diloksumpun, Lecturer, ImgDr.SURATWADEE ARUNWARAKORN, Lecturer,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. สุรัสวดี อรุณวรากรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานทางการเกษตร, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การทำไม้ (Logging Operation), การสำรวจเพื่อทำแผนที่ทางป่าไม้ (Surveying and Mapping in Forestry), ระบบฐานข้อมูลในทางป่าไม้ (Database in Forestry), การรับรองในทางป่าไม้, การทำไม้ (Logging Operation), การสำรวจเพื่อทำแผนที่ทางป่าไม้ (Surveying and Mapping in Forestry), การรับรองในทางป่าไม้, ระบบฐานข้อมูลในทางป่าไม้ (Database in Forestry)

Resume