Search Result of "teacher preparation program"

About 4 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Pre-service science teacher preparation program prior to student teaching practice

ผู้แต่ง:ImgDr.Vantipa Roadrangka, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Designing TPACK-based course for preparing student teachers to teach science with technological pedagogical content knowledge

ผู้แต่ง:ImgDr.AKARAT Tanak, Lecturer,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การสอนเคมี การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียน

Resume