Search Result of "teacher development"

About 41 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

บทบาทของผู้บริหารกับการเป็นโค้ชเพื่อพัฒนาครูบนฐานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์, Imgพัชนา อินทรัศมี, Imgรศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ

แหล่งทุน:สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation) ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

นำเสนองานวิจัยด้วยวาจาดีเด่น (2013)

ผลงาน:รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

นักวิจัย: Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Img

Researcher

นางสาว วัตสาตรี ดิถียนต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Online Education/ Technology Integration/ Creativity/ Teacher Development

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบ Prepare, Observe and Evaluate, and Product-Presentation (POP)

ผู้เขียน:Imgประพิณ ขอดแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgWiparat Sangchan

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการพัฒนาครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgจรัสศรี บัวรุ่ง

ประธานกรรมการ:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ เรื่อง The Wisdom for social Development

หัวเรื่อง:รูปแบบการพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:สสวท

หัวเรื่อง:การพัฒนาอาจารย์พ่เล้ยงให้ทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

Img
123