Search Result of "sugarcane bagasse"

About 126 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Acid hydrolysis of sugarcane bagasse for lactic acid production

ผู้แต่ง:Imgพัฒนา เหล่าไพบูลย์, ImgArthit Thania, ImgDr.Vichien Leelawatcharamas, Associate Professor, ImgLakkana Laopaiboona,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

การผลิตไซลิทอลจากชานอ้อย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังและเถ้าชานอ้อยโดยการผสมซีเมนต์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ ปิติคุณพงศ์สุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุนิต ประเวระทัง

แหล่งทุน:งานวิจัยระดับปริญญาโทและโครงการวิจัย Senior Project

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การสร้างพลาสติกชีวภาพจากชานอ้อยโดยเชื้อบาซิลลัส (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgอานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสมบัติของถาดโฟมย่อยสลายได้จากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรผสมเส้นใยชานอ้อย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นัฏพร ขนุนก้อน, Imgนางสาวสุนีย์ โชตินีรนาท

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img

งานวิจัย

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากชานอ้อยสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การผลิตไซลิทอลจากไฮโดรไลเสทชานอ้อยด้วยยีสต์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธี induced mutagenesis (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสโรชา สงค์เนย

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
1234567