Search Result of "straw mushroom"

About 54 results
Img

งานวิจัย

ขนมขบเคี้ยวชนิดแผ่นจากเห็ดฟาง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณกัญญาภัค จริยะเทพถาวร)

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดฟางด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Volvariella volvacea, Straw Mushroom, as a New Potential of Prebiotic Source

ผู้แต่ง:ImgDr.Suttipun Keawsompong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาข้าวเกรียบเห็ดฟาง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, Imgนางสาววาสนา นาราศรี

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณกัญญาภัค จริยะเทพถาวร)

Img
Img
Img
Img
123