Search Result of "strain Improvement"

About 65 results
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสายพันธุ์ปลาการ์ตูนเพื่อความหลากหลายของลักษณะ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สหภพ ดอกแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรรษา ถมยา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์เพื่อการผลิตเอนไซม์ไฟเตส (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ให้ทนต่ออุณหภูมิสูงและเอทานอลสูงเพื่อผลิตเอทานอล (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไซลิทอลจากไฮโดรไลเสทชานอ้อยด้วยยีสต์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธี induced mutagenesis (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสโรชา สงค์เนย

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสายพันธุ์ยีสต์ที่หมักเอทานอลจากน้ำตาลไซโลส (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยโครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา

1234