Search Result of "storytelling"

About 30 results
Img

งานวิจัย

การศึกษามายาคติในการสื่อสาร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf.Sid Lowe

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เทคนิคการเล่าเรื่อง: เครื่องมือสอนที่มีศักยภาพ (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.Patchara Vanichvasin, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Investigation of Visual Puppet Storytelling for Educating Elementary Students

ผู้แต่ง:ImgDr.Chaknarin Kongcharoen, Lecturer, ImgAthit Singnakrong,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการเสริมสร้างทักษะการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling) (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการเล่านิทานที่มีต่อพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgหรรษา แดงบุญเรือง, ImgShiepsunon Rungsayatorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The purposes of this research were to study: Morality of preschool children regarding discipline, responsibility, generosity, and honesty; and effects of storytelling on teaching moral for preschool children. One group pretest-posttest design was employed to conduct an experimental research to a group of 30 preschool children, Data were collected, using storytelling synchronize with instructional media presentation. Twelve stories were developed in accordance with different aspects of morality, and a morality test was administered. T-test was used for data analysis. The findings revealed that more than half of preschool children were male. Most of their parents held bachelor degree. Their fathers' occupation was employee or business owner whereas their mothers were government officials or state enterprise employees The hypothesis testing showed that the subjects gained higher score on their posttest, statistically significance. The results showed significant development on children's discipline, generosity and honesty. The results of observation found that the children preferred stories of imaginative talking animals, stories with alternatives for children, and performers with good behavior. In addition, the puppetry correspondent with storytelling was the most favorite instructional media for the children.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 026, Issue 2, Jul 05 - Dec 05, Page 155 - 164 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมนานาชาติ International Marketing and Purchasing (IMP) Asia 2012 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -12 ธันวาคม 2555 ณ เมือง Goa ประเทศอินเดีย

หัวเรื่อง:การศึกษามายาคติในการสื่อสาร

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษามายาคติในการสื่อสาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเล่านิทานพื้นบ้านภาคอีสานที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgประวีณา แก้วเมืองกลาง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอังคณา อ่อนบุญเอื้อ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเล่านิทานคติธรรมที่มีต่อพฤติกรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgวีรวรรณ อินทร์กรุงเก่า

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. จักรนรินทร์ คงเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, Computer Science and Information Engineering

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการใช้กิจกรรมการเล่านิทานสองภาษาที่มีต่อทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3

ผู้เขียน:Imgวัชราภรณ์ มากบุญศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12