Search Result of "stocking density."

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสาร สถาบันอาหาร

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Stocking Density on Survival Rate and Bacterial Compositions in the Larval Rearing of the Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii))

ผู้เขียน:Imgศุภมาศ ศรีวงศ์พุก, Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgเต็มดวง สมศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Larval rearing of the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii using a clear-water system was studied at a commercial prawn hatchery located in Ratchaburi province, Thailand. The prawn larvae were stocked in circular fiberglass tanks containing 2.5 cubic meters (m3) of 15 parts per thousand (ppt) seawater at the density of 100,000/ m3, 120,000/ m3 and 140,000/ m3. Water quality parameters and quantitative and qualitative analyses of bacterial populations in the water and postlarvae were studied. The average survival rates of postlarvae in the 100,000/ m\ 120,000/ m3 and 140,000/ m3 groups were 91%, 87% and 74%, respectively. There were significant differences among the three density groups. The water quality throughout the rearing period was suitable for nursing postlarvae. The average total numbers of bacteria in water at the stocking densities of 100,000/m3 and 120,000/m3 ranged from 3.20xl03 to 4.40x104 and 4.27x 103 to 7.6x 103 CFU/ml, respectively, and were significantly lower than for the 140,000/ m3 group in which the average total bacteria ranged from 9.04xl03 to 9.00xl04 CFU/ml. The average total numbers of bacteria in postlarvae at densities of 100,000/m3, 120,000/m3and 140,000/m3 were 8.94x10+9.77x10, 1.36xl02+1.39xl02 and 2.04xl02+2.04xl02 CFU/g, respectively. Five species of bacterial flora were identified from the water and postlarvae and the one most frequently isolated was the Vibrio community, represented by Vibrio vulnificus, V. alginolyticus, V. cholerae (non 01), V^ mimicus and Aeromonas hydrophila. There was an absence of mass mortalities during the 27-day rearing period in this study. No histopathological changes related to diseases were observed in any postlarvae. External protozoans such as Epistylis sp. were found from the body cuticular surfaces of some of the postlarvae sampled, especially in the 140,000/m3 group. The results from this study indicated that direct involvement of bacteria alone was unlikely to cause mass mortalities of the prawn larvae. Environmental stressors from high stocking density affected the survival rate of prawn postlarvae.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 29, Issue 1, Jun 06 - Dec 99, Page 6 - 13 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำและอัตราปล่อยที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในน้ำจืดโดยพิจารณาจากการสะสมของแอมโมเนียที่เกิดจากลูกปลาในรอบวัน

ผู้เขียน:Imgพิเชต พลายเพชร

ประธานกรรมการ:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางส่งศรี มหาสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบธรรมชาติโดยปล่อยลูกกุ้งในอัตราความหนาแน่นต่ำ

ผู้เขียน:Imgคณิตดา ทองขาว

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,กรุงเทพฯ.

หัวเรื่อง:ผลของชนิดเครื่องบดและขนาดของอนุภาคข้าวโพดต่อคุณภาพไข่และสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่ภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบหนาแน่น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของความหนาแน่นที่มีต่อการเจริญเติบโตของปลาเปคูแดง (Piaractus brachypomus Cuvier)

ผู้เขียน:Imgอรรณพ อิ่มศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgนายประวิทย์ สุรนีรนาถ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgทวี วิพุทธานุมาศ

กรรมการวิชารอง:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คาริโอไทป์ของปลาแขยงข้างลาย แขยงหางจุด แขยงข้างลาย แขยงเขาและปลากดหัวเสียมที่พบในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของบริวเวอร์ยีสต์และนิวคลีโอไทด์ในอาหารต่อการเติบโตและการรอดของปลากะพงขาว (Lates calcarifer)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49

หัวเรื่อง:ผลของการลดอัตราการปล่อยเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของปลากดคังในฟาร์มเกษตรกร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิต่อพฤติกรรมการกินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei)

12