Search Result of "species diversity"

About 347 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Thai Endemic Plants: Species Diversity, Habitats, and Risk of Extinction Status (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Duangchai Sookchaloem, Associate Professor, Imgสุธิดา มณีเอนกคุณ,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าชุมชนภาคตะวันตกของประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของชนิดสัตว์ขนาดเล็กกลุ่มโรติเฟอร์ คลาโดเซอแรนและโคพีพอด ในพรุ ประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgภู

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของผักพื้นบ้านที่อุทยานผักพื้นบ้านบึงฉวาก (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเชาว์ เสาวลักษณ์, Imgนายสนธยา เอียดทองดำ, Imgนายอำนวย ช้างวงศ์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของความหลากชนิดสาหร่ายทะเลบริเวณอ่างช่อจังหวัดตราด (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชุติมา พัฒนะผล, Imgนายพงศธร พวงสมบัติ, Imgนายวิทวัส แก้วดี

แหล่งทุน:ศุนย์วิจัยทรัพยากรชีวภาพสาหร่าย ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มก.

Img
12345678910...