Search Result of "species distribution"

About 57 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการกระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในหนองหารหลวงภายหลังเกิดอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาชีวประวัติและการประเมินทรัพยากรหอยตลับในประเทศไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยรัตน์ สุดตา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Reclaiming saline areas in khorat basin (Northeast Thailand): Soil properties, species distribution, and germination of potential tolerant species

ผู้แต่ง:ImgDr.Nisa Leksungnoen, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Influence of Environmental Factors on Species Distribution in the Mixed Deciduous Forest on a Limestone Hill)

ผู้เขียน:Imgสมศักดิ์ สุขวงศ์, Imgวสันต์ เกตุประณีต

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพรรณพืชเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญอันหนึ่งในทางนิเวศน์วิทยา แต่การศึกษาเรื่องนี้ในป่าเบญจพรรณผลัดใบของประเทศยังมิได้กระทำกัน วิธีการอันหนึ่งที่ใช้ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการกระจายของพรรณพืชนี้ก็คือ การจัดทำออร์ดิเนชัน (ordination) ซึ่งเป็นวิธีการของ Bray and Curtis (3) ได้มีผู้นำเทคนิคออร์ดิเนชันนี้มาใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับการกระจายของพรรณพืชในป่าโซนร้อนบ้าง เช่น Ashton (1) ศึกษาในป่าไม้สกุลยางของบูรไน Kwan and Whitmore (4) ในป่าดงดิบของมาเลเซีย และ Kutintara (5) ในป่าเต็งรัง แม่สนาม อำเภอคำฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการศึกษาในที่ต่างๆ ที่กล่าวมานี้ได้กระทำในเนื้อที่กว้าวขวางหลายสิบตารางกิโลเมตร การศึกษาครั้งนี้ได้ทำในเนื้อที่เล็ก ๆ โดยเลือกภูเขาหินปูนลูกหนึ่ง คือ บริเวณถ้ำผาไท อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างของสังคมพืชบริเวณนี้ และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในเนื้อที่เล็ก ๆ (microenvironment) กับการกระจายของพืชพรรณ

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 009, Issue 2, Jul 75 - Dec 75, Page 142 - 148 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The species of the ant genus Recurvidris Bolton, 1992 (Hymenoptera:Formicidae: Myrmicinae) in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Decha Wiwatwitaya, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กกลุ่มคลาโดเซอแรน โคพีพอดและโรติเฟอร์

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Plant species vulnerability to climate change in Peninsular Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Yongyut Trisurat, Professor, ImgShrestha, R.P., ImgKjelgren, R.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Projecting forest tree distributions and adaptation to climate change in northern Thailand.

ผู้แต่ง:ImgDr.Yongyut Trisurat, Professor, ImgRob Alkemade, ImgEric Arets,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

MaxEnt model for predicting potential distribution of Vitex glabrata R.Br. In Thailand

ผู้แต่ง:ImgPromnikorn, K., ImgDr.Kanapol Jutamanee, Associate Professor, ImgDr.Ekaphan Kraichak, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Distribution range and extinction risk of tree snail subgenus Amphidromus (Pulmonata: Camaenidae) in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Sravut Klorvuttimontara, Assistant Professor, ImgTumpeesuwan, C., ImgTumpeesuwan, S.,

วารสาร:

Img Img

123