Search Result of "soybean oil"

About 46 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Stabilization of epoxidized soybean oil-plasticized poly(vinyl chloride) blends via thermal curing with genistein

ผู้แต่ง:ImgDr.Sasiwimon Buddhiranon, Lecturer, ImgTeng Chang, ImgKang Li Tang, ImgThein Kyu,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Lime peel pectin integrated with coconut water and lime peel extract as a new bioactive film sachet to retard soybean oil oxidation

ผู้แต่ง:ImgRodsamran, P., ImgDr.Rungsinee Sothornvit, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Antioxidant properties of teaw (Cratoxylum formosum Dyer) extract in soybean oil and emulsions

ผู้แต่ง:ImgMaisuthisakul P., ImgDr.Rungnaphar Pongsawatmanit, Associate Professor, ImgGordon M.H.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Cratoxylum formosum Extract and Stripping on Soybean Oil Stability)

ผู้เขียน:ImgPitchaon Maisuthisakul, ImgSuphan Charuchongkolwongse

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Natural tocopherols in soybean oil have a favourable influence on oxidative stability. To study this impact, the antioxidant activity of ethanolic extract of Cratoxylum formosum (Jack) Dyer (C. formosum) was investigated in stripped and non-stripped refined soybean oils comparing to ?-tocopherol and BHT. Peroxide value (PV), thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and oxidative stability index (OSI) values were measured. The results of PV, TBARS and OSI values of non-stripped and stripped oils containing C. formosum extract were significantly lower than that of control and sample containing ?-tocopherol but higher than other containing BHT. The antioxidant activity of ?-tocopherol (at 100 mg.kg-1) was effective in stripped oil only. In addition, changes of the PV, TBARS and OSI values in non-stripped oil were slower than these in stripped oil. These results suggested that C. formosum can be a promising source for natural antioxidant. Moreover, natural tocopherols in refined soybean oil affect on the antioxidant property of studied compounds.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 5, Jan 07 - Dec 07, Page 350 - 356 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effects of Soybean Oil Meal as the Whole Source of Protein on Rate of Gain and Feed Efficiency of Growing and Finishing Pigs)

ผู้เขียน:ImgKruawal Hutanuwatr, ImgUtai Pisone

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

ในวงการเลี้ยงสัตว์ปัจจุบันใช้ปลาป่น กากถั่วเหลือง หรือกากถั่วลิสงเป็นแหล่งโปรตีนโดยทั่วไป โปรตีนจากสัตว์มีโปรตีนสูง และคุณภาพดีกว่าโปรตีนจากพืช โดยเฉพาะมีกรดอมิโนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสุกร เช่น ไลซีน และทริปโตเฟน ฯลฯ สูง จึงมักนิยมใช้ปลาป่นเป็นหลัก แต่โปรตีนจากกากถั่วเหลือง (เมื่อนำมาอัดน้ำมันด้วยกรรมวิธีที่ถูกต้องมีอุณหภูมิที่พอเหมาะ) ประกอบด้วยกรดอมิโนดังกล่าวข้างต้นอยู่อย่างสมบูรณ์ และอยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของสุกร เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารกากถั่วเหลืองป่น+ข้าวโพด (corn-soybean meal diet) เมื่อนำมาเลี้ยงสุกร การเจริญเติบโตประสิทธิภาพการใช้อาหารและคุณภาพของซากเป็นที่น่าพอใจ Dwance และผู้ร่วมงาน (2) พบว่าการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของสุกรที่เลี้ยงด้วยอาหารข้าวโพด กากถั่วเหลือง จะไม่ต่างจากอาหารข้าวโพด+เนื้อป่น Becker et a1 (1) รายงานว่า อาหารกากถั่วเหลือง ข้าวโพด เมื่อนำมาเลี้ยงสุกร จะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และยังแนะนำว่าไม่ควรใช้ปลาป่นเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ของอาหารโปรตีน (protein supplement) เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลาป่นค่อนข้างจะหายากและราคาแพง (เมื่อเริ่มการทดลองในเดือนมิถุนายน 2515 ปลาป่นราคา กก. ละ 5.50-6 บาท กากถั่วเหลือง กก. 4 บาท) ในการทดลองนี้จึงมุ่งที่จะหาแหล่งโปรตีนจากพืชที่สามารถใช้แทนปลาป่นได้ทั้งหมด โดยไม่ทำให้การเจริญเติบโต และประสิทธิภาพของการใช้อาหารเปลี่ยนแปลง

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 008, Issue 2, Jul 74 - Dec 74, Page 98 - 102 |  PDF |  Page 

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Kinetic study of sophorolipid production by Pichia anomala MUE24 in a 5-L batch bioreactor

ผู้แต่ง:ImgPunrat, T., ImgS. Chanprateep, ImgS. Thaniyavarn, ImgDr.Sarote Sirisansaneeyakul, Professor, ImgJ. Thaniyavarn,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Fatty Acid Profile of Ruminal Fluid, Plasma and Milk Fat of Dairy Cows Fed Soybean and Sunflower Oil-Rich Diets,Without Effects on Milk Production)

ผู้เขียน:ImgJitkamol Thanasak, ImgSurasak Jittakhot, ImgSomkiat Kosulwat, Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objective of the study was to evaluate the effect of feeding soybean oil (SB) and sunflower oil (SF) on ruminal fluid, plasma and milk fatty acid profiles. Eighteen cows were obtained for the experiment and received 20 kg corn silage and 7.5 kg concentrate as a base diet, containing 6.2% palm oil on a dry matter basis, for four weeks. Subsequently, after the four-week experimental period, six cows were assigned to each of the dietary treatments. The treatments consisted of three groups: 1) the same base diet, containing 6.2% palm oil (control); 2) 6.2% SB; and 3) 6.2% SF. All treatments did not alter milk production. The milk fat percentages were significantly (P < 0.05) lower in the cows fed the SB- and SF-rich diets at day 7 and 14, whereas milk fat yields were significantly (P < 0.05) lower only in the cows fed the SF-rich diet at day 7. The proportion of ruminal C16:0 was significantly (P < 0.001) lower and C18:0 was significantly (P < 0.05) higher for the SB and SF diets, while in addition, C18:1n- 9 tended to be lower on the SF diet (P = 0.062). The proportions of plasma C16:0 and C18:1n-9 were significantly (P < 0.05) lower for the SB and SF diets, whereas C18:0 was significantly (P = 0.027) higher with the SB diet. Even though no differences in polyunsaturated fatty acids, in either the ruminal fluid or plasma, were found among the treatments, the proportion of milk linoleic acids (C18:2n-6) was similar in the SB and SF diets and both diets had proportions that were significantly (P < 0.001) higher than in the control. In addition, milk linolenic acids (C18:3n-3) were significantly (P < 0.05) greater in the SB diet than for the SF diet and for the control. An increase in the ruminal pH and a reduction in blood non-esterified fatty acid (NEFA) were detected in cows fed either the SB or SF diet. The results suggested (with the balance between dietary fatty acids hydrogenated in the rumen and taken up by the mammary gland) that SB is an acceptable fat source for high linoleic acid and linolenic acid (omega-6 and 3) and that SF is suitable for high linoleic acid (omega-6)-produced milk, without adverse effects on milk yield and composition. This practical feeding trial would reflect the use of these oils to produce health-enhancing dairy products.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 044, Issue 5, Sep 10 - Oct 10, Page 837 - 849 |  PDF |  Page 

Img
Img

Researcher

นาง พรทิพย์ เล็กพิทยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Polymer composite, Lignin extraction from agricultural product, Conductive polymer, Surface modification using admicellar polymerization technique

Resume

123