Search Result of "soil-base media"

About 9 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การนำใยหินมาใช้ซ้ำในดินผสมสำหรับปลูกไม้กระถาง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:วัสดุปลูกที่เหมาะสมสาหรับการเจริญเติบโตและการเกิดรากของต้นกล้าฟักข้าว

Img
Img

งานวิจัย

เทคนิคการขยายพันธุ์เพื่อการผลิตฟักข้าวในเชิงพาณิชย์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Horticultural Physiology and Production

Resume