Search Result of "soil mineralogy"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:แหล่งของโพแทสเซียมสำหรับพืชของดินดอนที่มีพัฒนาการสูงภายใต้สภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนของประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแร่ในดินตามลำดับภูมิประเทศในประเทศไทย (พ.ศ. 2543-2548)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ลักษณะเชิงแร่วิทยาและเคมีเปรียบเทียบของดินที่ลุ่มในประเทศไทย (พ.ศ. 2545-2550)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:สมบัติของอนุภาคขนาดดินเหนียวในดินอันดับแอลฟิซอลส์และอัลติซอลส์ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแร่ในดินตามลำดับภูมิประเทศในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

Img

Researcher

นางสาว อัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:แร่ในดิน Soil Mineralogy , เคมีของดิน, การกำเนิดดิน, Soil Genesis and Classification

Resume

Img

Researcher

นาย เอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การอนุรักษ์และการจัดการดิน, การใช้ที่ดิน, แร่วิทยาของดิน, การสำรวจจำแนกดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

Resume