Search Result of "soften salmon"

About 4 results
Img

งานวิจัย

เต้าหู้หลอดแซลมอน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Texture & Rheology, Quality of Fishery Products, Muscle Food Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร

Resume