Search Result of "socio-economic factors"

About 56 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Route Prediction in Air Travel Network Using Socio-Economic Factors and Learning Models

ผู้แต่ง:ImgSukrit Sriratanawilai, ImgDr.Supaporn Erjongmanee, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Socio-economic Factors Influencing the Output of Small-Scale Maize Farmers in Abuja, Nigeria)

ผู้เขียน:ImgJulius Ajah, ImgJob N. Nmadu

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Nigeria is one of the developing countries facing shortages of cereal crops like maize. Based on this, research on the socio-economic factors influencing small-scale maize farmers? output was conducted in Abuja. A multi-stage sampling technique and semi-structured questionnaire were used for data collection. A total of 160 maize farmers were interviewed in four agricultural zones (40 from each zone). Data were analyzed using multiple regression analysis and descriptive statistics. The results showed that the land area cultivated, land rent, quantity of fertilizer applied, years of farming experience and household size were the major socioeconomic factors that significantly (p < .05) influenced maize output. The R2 value of 0.31 (adjusted R2 = 0.26) indicated that the variables accounted for 31 percent of the variation in maize output. The mean outputs of maize per hectare and per farmer were 316.73 kg and 614.56 kg, respectively. Socio-economic results showed that the mean age of the farmers was 39 years with a substantial percentage (68.12%) of them having, at most, primary school education. Based on the results, it was recommended that farmers in the study area should be informed through extension services of the socio-economic factors that influence maize output so that the farmers can consider these factors in their production decision making process.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 033, Issue 2, May 12 - Aug 12, Page 333 - 341 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวไทยภูเขาที่มีความสัมพันธ์กับโครงการนำร่องการพัฒนาการมีส่วมร่วมเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgปนิดา เหมืองหม้อ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการป่าสาธิตและต้นแบบ แห่งอำเภอสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:Imgภูเวียง คูณประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้หลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2531 ของตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:ImgWorawut TEERATANATORN

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อระดับการพึ่งพิงผลผลิตของป่าจากป่าโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เขียน:Imgธนะภัทท์ คูตรีสุคนธ์

กรรมการวิชาเอก:Imgเดชรัต สุขกำเนิด

กรรมการวิชารอง:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจ-สังคม ที่มีผลต่อความคิดเห็นด้านการอนุรักษ์สวนป่ายุบใหญ่-ซับเหว อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:ImgSomrit VILAIPRONRATTANA

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของราษฎร ในโครงการวนศาสตร์ชุมชนบนพื้นที่สูงในลุ่มน้ำห้วยยองเผาะ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgจรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgทรงธรรม สุขสว่าง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมกับทัศนคติที่มีต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรพิทักษ์ป่า จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgชำนิ อูปนวล

ประธานกรรมการ:Imgนายสมเพ็ชร์ มังกรดิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชารอง:Imgนางอารี เพชรผุด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการกระทำ ความผิดฐานลักทรัพย์ของผู้ต้องขัง : ศึกษาเฉพาะกรณี ผู้ต้องขังชายในเรือนจำกลางคลองเปรม

ผู้เขียน:Imgทินกร เกื้อกูล

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเฉียบ ไทยยิ่ง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน : กรณีศึกษาชุมชนบางแห่งในผืนป่าตะวันตก ประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgธีรกานต์ ศรีไทยรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:ImgTeunchai Noochdumrong, Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยเศรษฐกิจ-สังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน: กรณีศึกษากลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgนงคราญ วงศ์ตะวัน

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:ImgTeunchai Noochdumrong, Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Factors Affecting Lotus Rhizome Production in Nakhon Ratchasima Province and Roi Et Province)

ผู้เขียน:ImgS. Tudsri, ImgB.R. Watkin, ImgA.C.P. Chu, ImgB.J. Forde

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study focused on growers' knowledge and socio-economic situations affecting lotus rhizome production in Thailand. The objectives of the study were: 1) to examine the present state of lotus rhizome production; 2) to determine the production knowledge of lotus rhizome growers and the factors affecting lotus rhizome production; and 3) to determine the socio-economic factors that affect lotus rhizome production. Population of the study was 46 families of lotus rhizome growers in Nakhon Ratchasima and Roi Et provinces. Data were collected through the personal interview method using open-ended and close-ended questionnaires and analyzed by using statistical procedures including arithmetic mean, percentage and correlation. This study revealed that the socio-economic factors such as growing experience, group membership, and total family income derived from lotus rhizome production were affecting lotus rhizome production at the significant levels of .05, .01 and .05 respectively. The production knowledge was found very highly significant relationship with lotus rhizome production at .001 level.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 022, Issue 1, Jan 01 - Jun 01, Page 98 - 109 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางชีวกายภาพและเศรษฐ-สังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของราษฎร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

ผู้เขียน:Imgราชันย์ พัฒนศักดิ์

ประธานกรรมการ:ImgSomchai Daratana

กรรมการวิชาเอก:ImgMonchai Vorapant

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางกายภาพและเศรษฐ-สังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ บริเวณลุ่มน้ำลำภาชี

ผู้เขียน:Imgรุ่งกานต์ จิตร์เกิด

ประธานกรรมการ:ImgSomchai Daratana

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgพูลศิริ กิจวรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการ ปรับตัวของนักเรียนพลตำรวจ โรงเรียนตำรวจนครบาล

ผู้เขียน:Imgสุภาพร สุขมาก

ประธานกรรมการ:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเกษตรกร

ผู้เขียน:Imgชาญวิทย์ สะอาดยิ่ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในเขตพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgวรวุฒิ แซ่ลิ่ม

ประธานกรรมการ:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123