Search Result of "social factor"

About 4 results
Img

งานวิจัย

ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมในการก่อหนี้สินครัวเรือนของประเทศไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Factors affecting household debt in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Attasuda Lerskullawat, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

factor affecting household debt in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Attasuda Lerskullawat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

Researcher

ดร. อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเงิน การธนาคาร, เศรษฐศาสตร์มหภาค

Resume