Search Result of "snake"

About 139 results
Img

งานวิจัย

โครงการถอดรหัสพันธุกรรมงูพิษในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, ImgKenneth Hodge, Imgดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง, Imgนายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

การประชุมวิชาการ

Snake genomics

ผู้แต่ง:ImgDr.Kornsorn Srikulnath, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ลักษณะของปรสิตในเลือดของงู (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chaleow Salakij, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Shape sensing of miniature snake-like robots using optical fibers

ผู้แต่ง:ImgSchmitz, A., ImgThompson, A.J., ImgBerthet-Rayne, P., ImgSeneci, C.A., ImgDr.Piyamate Wisanuvej, Lecturer, ImgYang, G.-Z.,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารปลาสลิด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

งานวิจัย

วิวัฒนาการของยีนบนโครโมโซมเพศและการพัฒนาเครื่องหมายแยกเพศในงู (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, Imgกีรติ กันยา , Imgลาวัณย์ จันทร์โฮม

แหล่งทุน:นโยบายกระตุ้นส่งเสริมการขอตาแหน่งศาสตราจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเลี้ยงปลาสลิดในกระชังด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

แหล่งทุน:ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

Img

งานวิจัย

การผลิตไวน์และบรั่นดีจากแตงไทย (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประดิษฐ์ ครุวัณณา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img
1234567