Search Result of "small community enterprises"

About 5 results
Img

การประชุมวิชาการ

Product Adoption in Small Community Enterprises

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Adoption of Small Community Enterprises Products: Model and Exploratory Study

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดทำแผนธุรกิจ, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ, สถิติธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

ดร. ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:องค์การเพื่อการเรียนรู้ , การจัดการความรู้, พฤติกรรมองค์การ, การจัดการกลยุทธ์, Human Capital

Resume